v      בשלב ראשון מתבצעת פגישת הכרות שבה מציג הלקוח את דרישותיו ויחד מגבשים פרוגרמה ראשונית.

v      בשלב הבא אנו מכינים סקיצה רעיונית הכוללת חלוקת אזורים ופיתוח שטח עפ"י דרישות הלקוח.

v      מתבצעת הצגת תוכנית פיתוח צמחייה.

v      סיור במשתלה והצגת הצמחייה.

v      בסיום שלבי התכנון מועברת תוכנית סופית הכוללת כתב כמויות מפורט, גדלי צמחים ועצים, דוממים (מסלעות, חיפויים וכד').

v      עבודות פיתוח ותשתית הכוללים פיתוח השטח, התקנת מערכת השקיה ושתילה.

חשוב לנו שגם עם סיום ביצוע הגינה אנו נמשיך ללוות את הלקוח ככל שנדרש.